Зелен център
“ Този документ е създаден в рамките на проект „Зелен център – Природата за нас и ние за природата”, от община  Крумовград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”
Харесва ли Ви новата страница на Зелен Център Аврен?
Страницата е много добра.
Хубава страница.
ДА
НЕ

Контакти


Адрес:

    с. Аврен, 6930
    ул. Извън регулация №45
   zelen_centar@abv.bg

Данни за контакт:
  Директор

 0884 511 069; 0884512 260 


 Община Крумовград

  03641 / 71 23, 75 53, 73 80
    03641 / 70 24