Зелен център
“ Този документ е създаден в рамките на проект „Зелен център – Природата за нас и ние за природата”, от община  Крумовград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”
Харесва ли Ви новата страница на Зелен Център Аврен?
Страницата е много добра.
Хубава страница.
ДА
НЕ

Програма на Зелен Център

Име и Фамилия:
Email адрес:
Телефон:
Тема:
Въведете вашето запитване:

 

Зелен център в с. Аврен e база с условия за провеждане на детски и ученически пътувания и отговаря на всички условия както за качество на обучителния процес, така и за гарантиране на здравето и безопасността на децата и младежите. Туристическото предлагане за деца и младежи в България считаме, че следва да бъде основен приоритет в работата на Центъра и ключово послание към родителите, които вземат решение за покупка на този тип продукт и съответно към отговорниците на туристическите групи, които носят отговорността за здравето и безопасността на участниците;

• Капацитета на центъра - 30 легла и за възможност за заявка от нощувка до пълен пансион.

• Центърът в с. Аврен осигурява екологично чисти храни и здравословен режим на хранене съчетан с възможност за престой на децата и младежите в близост до природата и контакт с автентичната селска среда;

• Зелен център е разположен в нова „неоткрита” от масовите туристи дестинация, която гарантира изключително преживяване, инспириране на  позитивни емоции и едновременно с това формиране на отговорност у децата и младежите към висшата ценност за човечеството в наши дни – природата и нейното опазване за бъдещите поколения.

• При детските и ученически пътувания, решението за покупка се взема преди всичко от страна на родителите. Считаме, че именно посочените 3 фактора ще бъдат решаващи при избора на Зелен център в с. Аврен като място за престой и обучение, поради което тяхното комуникиране с пазара и клиентите следва. Комуникацията между родители и ръководството ще се осъществява посредством уеб страницата www.greencenter-avren.eu.