Зелен център
“ Този документ е създаден в рамките на проект „Зелен център – Природата за нас и ние за природата”, от община  Крумовград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”
Харесва ли Ви новата страница на Зелен Център Аврен?
Страницата е много добра.
Хубава страница.
ДА
НЕ

Начало

 

ЗЕЛЕН ЦЕНТЪР - с. АВРЕН ОБЩИНА КРУМОВГРАД

 

Проект „Зелен център – Природата за нас и ние за природата”

 

Проектът цели да подобри трансграничното сътрудничество в областта на природните ресурси и справянето с природни бедствия като начин за осигуряване на устойчиво и балансирано икономическо развитие. За постигане на тази цел в рамките на проекта е предвидено изграждането на Зелен център в село Аврен, което се намира на 18 км. от гр. Крумовград и на около 6 км. от новия гранично-пропускателен пункт Аврен – Миртиски, чието откриване предстои. Изграденият по проекта Зелен център ще предоставя екологични обучения на деца и младежи и ще осигурява необходимата база и условия за провеждане на обучения за справяне с бедствени ситуации за представители на доброволчески организации в България и Гърция.

 

Община Крумовград е разположена в югоизточната част на област Кърджали върху площ от 843,3 кв. км. Население – 17 257 души/

Територията на общината попада в Източните Родопи. Релефът е полупланински и хълмист, средната надморска височина е 425м., а вертикалното разчленение 170 м.
Водните ресурси на общината се формират от р. Арда, р. Крумовица, и язовири с местно значение както и яз. “Студен кладенец”.

Община Крумовград е разположена в югоизточната част на област  Кърджали, като на юг границата на общината съвпада с част от държавната граница с Република Гърция. Общината е съставена от 80 населени места. Адмистративен център на общината е гр. Крумовград.

Проектът “Зелен център– Природата за нас и ние за природата” ще допринесе за ползотворното сътрудничество и ще е от полза за всички заинтересовани партньори в България и Гърция.

В общината се намират защитените местности с  разнообразни редки растения и животни. Те  са: резерват „Вълчи дол” и защитените местности „Рибино”;„ Хамбар дере”; “Орешари”;“Водопада”; “Джелеве”;“Мандрата”; “Буреще”; “Душан”  и др. Над 80 % от територията на общината попада в Натура 2000.