Зелен център
“ Този документ е създаден в рамките на проект „Зелен център – Природата за нас и ние за природата”, от община  Крумовград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”
Харесва ли Ви новата страница на Зелен Център Аврен?
Страницата е много добра.
Хубава страница.
ДА
НЕ

Новини

 • Страници: 1
 • Проект „Зелен център – Природата за нас и ние за природата”

  Новини

  На 04.05.2011 (сряда) от 14,00 ч.  в Община Крумовград се проведе първата тристанна  работна среща на екипа по проект „ Зелен център- Природата за нас и ние за Природата” по програмата „Европейско териториално  сътрудничество Гърция-България  2007-2013 г. ”
  В Крумовград пристигна група от седем служители начело с кмета на  община Ариана  от Република Гърция, като партньор по проекта . От страна на втория партньор – Национална асоциация с нестопанска цел ”Зелен свят”- с.Аврен присъстваха  двама представители ...
  Цена:0.00лв.
 • Работна среща

  Новини

  Община Крумовград е разположена в югоизточната част на област Кърджали върху площ от 843,3 кв. км. Население – 17 257 души/

  Територията на общината попада в Източните Родопи. Релефът е полупланински и хълмист, средната надморска височина е 425м., а вертикалното разчленение 170 м.
  Водните ресурси на общината се формират от р. Арда, р. Крумовица, и язовири с местно значение както и яз. “Студен кладенец”.
  Цена:0.00лв.
 • Работна среща 2

  Новини


  В изпълнение на проект „Зелен център – Природата за нас и ние за природата” в рамките на директно предоставяне за безвъзмездна финансова помощ от Европейско териториално сътрудничество (ЕТС), Програма Гърция- България 2007-2013 г., финансиран  85%  от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)  и национално финансиране - 15%, се проведе втората работна среща на екипа за управление и изпълнение на проекта.
  Цена:0.00лв.
 • Страници: 1