Зелен център
“ Този документ е създаден в рамките на проект „Зелен център – Природата за нас и ние за природата”, от община  Крумовград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”
Харесва ли Ви новата страница на Зелен Център Аврен?
Страницата е много добра.
Хубава страница.
ДА
НЕ

ЗЕЛЕН ЦЕНТЪР - с. АВРЕН

  • ЗЕЛЕН ЦЕНТЪР - с. АВРЕН
    ЗЕЛЕН ЦЕНТЪР - с. АВРЕН

 

ЗЕЛЕН ЦЕНТЪР - с. АВРЕН ОБЩИНА КРУМОВГРАД

 

Проект „Зелен център – Природата за нас и ние за природата”

 

Проектът цели да подобри трансграничното сътрудничество в областта на природните ресурси и справянето с природни бедствия като начин за осигуряване на устойчиво и балансирано икономическо развитие. За постигане на тази цел в рамките на проекта е предвидено изграждането на Зелен център в село Аврен, което се намира на 18 км. от гр. Крумовград и на около 6 км. от новия гранично-пропускателен пункт Аврен – Миртиски, чието откриване предстои. Изграденият по проекта Зелен център ще предоставя екологични обучения на деца и младежи и ще осигурява необходимата база и условия за провеждане на обучения за справяне с бедствени ситуации за представители на доброволчески организации в България и Гърция.

 

Родопите и се отличава с богато съчетание на природни ресурси – съхранена природа и атрактивност на планинския пейзаж; богато биоразнообразие (дъбова и борова растителност, хвойна, а от животинските видове – вълк, лисица, дива свиня, сърна, таралеж, както и няколко застрашени от изчезване видове костенурки); подходящи условия за трекинг турове, еко-познавателни обиколки, наблюдения на речни и водни екосистеми – реките Осогово и Ряката, както и на изток река Малка Ряка, която дели с. Аврен от земите на съседните села Черничево и Благун, и на запад - река Мъгленишка;

Автентичност на региона и запазено културно-историческо наследство (църквата "Св. Николай Чудотворец", старата църква "Св. Илия ", построена през 1870 г., която се намира в съседство с Центъра и предстои да бъде реставрирана; Читалището „Народни Будители“, което съхранява местния бит и традиции на жителите на селото) – това е предпоставка за бъдещо диверсифициране на услугите и дейностите на Центъра чрез включване на тези забележителности и развитие на допълнителни атракции (като например пресъздаване на местни празници и обичай в читалището на селото) в програмите за престой, предлагани на посетителите на Центъра;

Близостта на Центъра до границата между България и Турция ( с. Аврен се намира на 6 км. от новия гранично-пропускателен пункт Аврен – Миртиски, чието откриване предстои), както и обновената пътна мрежа в района за фактори за неговото развитие и утвърждаване като нова дестинация за съвременните форми на туризъм – обучения за деца и ученици в областта на опазването на околната среда (зелени/еко училища), провеждане на спортни лагери в комбинация с екологични обучения, пленуми по изобразително изкуство и пр.

 

 

Предоставяне на екологични обучения, разположен в близост до държавната граница между България и Гърция в областта на опазването на околната среда.

 

Зала за учебно-образователна цел, акцент при организирането на пътувания за деца и младежи е осигуряването на забавления и анимации по време на престоя.

 

 

 

Зала за учебно-образователна цел

Зала за учебно-образователна цел

Предоставяне на екологични обучения

Предоставяне на екологични обучения

Информационна табела

Информационна табела