Зелен център
“ Този документ е създаден в рамките на проект „Зелен център – Природата за нас и ние за природата”, от община  Крумовград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”
Харесва ли Ви новата страница на Зелен Център Аврен?
Страницата е много добра.
Хубава страница.
ДА
НЕ

Проект „Зелен център – Природата за нас и ние за природата”

Новини

Цена:0.00лв.

На 04.05.2011 (сряда) от 14,00 ч.  в Община Крумовград се проведе първата тристанна  работна среща на екипа по проект „ Зелен център- Природата за нас и ние за Природата” по програмата „Европейско териториално  сътрудничество Гърция-България  2007-2013 г. ”
В Крумовград пристигна група от седем служители начело с кмета на  община Ариана  от Република Гърция, като партньор по проекта . От страна на втория партньор – Национална асоциация с нестопанска цел ”Зелен свят”- с.Аврен присъстваха  двама представители .


Работната среща бе ръководена от ръководителя  на проекта, госпожа  Мария Христозова – заместник-кмет на община Крумовград и представител на водещ бенефицент по проекта .
В делова атмосфера екипът  за управление на проекта прегледа и коментира  Споразумението за сътрудничество . Обсъден бе общият бюджет на проекта, както и този на партньорите.
На място в с. Аврен бе разгледана сградата, определена с решение на Общински съвет Крумовград за нуждите на проекта. Основната цел е да се създаде център за обучение, отдих и спорт за групи от  ученици от двете страни. Проектът ще продължи две години . Сградата е предоставена  за още пет години  от датата на приключване на проекта за реализиране на  устойчивост.