Зелен център
“ Този документ е създаден в рамките на проект „Зелен център – Природата за нас и ние за природата”, от община  Крумовград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”
Харесва ли Ви новата страница на Зелен Център Аврен?
Страницата е много добра.
Хубава страница.
ДА
НЕ

Работна среща 2

Новини

  • Работна среща 2
    Работна среща 2
Цена:0.00лв.

В изпълнение на проект „Зелен център – Природата за нас и ние за природата” в рамките на директно предоставяне за безвъзмездна финансова помощ от Европейско териториално сътрудничество (ЕТС), Програма Гърция- България 2007-2013 г., финансиран  85%  от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)  и национално финансиране - 15%, се проведе втората работна среща на екипа за управление и изпълнение на проекта.

Срещата се проведе на 13 и 14 септември 2011 г.в община Ариана
Гърция. На срещата присъстваха; от водещата организация община Крумовград -  Мария Христозова – зам.кмет и ръководител на проекта , Атанаска Гинева – счетоводител на проекта и Айдън Имам – гл.специалист в отдел „Евроинтеграция”; от българския партньор Национална асоциация ”Зелен свят”- Аврен  -  Ангел Матушев – председател на асоциацията и Тошко Касов – координатор на проекта и от гръцкия партньор - община Ариана – Шариф Ибрахим – кмет на общината, Айдън Басоглу – зам кмет, Елени Фотиадоу и Атанасия Караника -  специалисти в общината и координатори на проекта.

През първия ден на срещата всеки партньор презентира изпълнението на своята част на проекта и изпълнението и до момента.

Обсъдено бе и избрано лого на проекта, което да изразява идентичността на изпълнявания проект и да присъства на всичките му документи.

Втория ден участниците от срещата проведоха заседанието си в кметство Органи община Ариана.